top of page

Privacy Statement Connecting People


Connecting People, gevestigd aan Kanaaldijk 93 CWS, 1454 AD Watergang, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.connectingpeople.tv/ Kanaaldijk 93 CWS / 1454 AD Watergang / +31655716149

Functionaris Gegevensbescherming:
Cindy Pielstroom is de Functionaris Gegevensbescherming van Connecting People. Zij is te bereiken via cindy@connectingpeople.tv

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Connecting People verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien door uzelf opgegeven:
-   Voor- en achternaam
-   Adresgegevens
-   Telefoonnummer
-   E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
-   In correspondentie en telefonisch
-   Gegevens over uw activiteiten op onze website
-   Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klusenkunstwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Connecting People verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-    Het afhandelen van uw betaling
-    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-    Om goederen en diensten bij u af te leveren
-    Connecting People analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van      producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
-    Connecting People verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze           

Belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Connecting People neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Connecting People) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Connecting People bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van informatie over onze producten en diensten : - Maximaal 1 jaar. Met betrekking tot onze klanten houden we de wettelijke termijnen aan waar we ons op grond van belastingwetgeving aan moet houden (bijvoorbeeld bewaartermijn facturen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Connecting People verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Connecting People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Connecting People gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Connecting People gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Cookies geplaatst door derden:
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:
Cookie: wix.com Naam: XSRF-TOKEN
Functie: beveiliginssleutel formulier Bewaartermijn: tot einde sessie
Cookie: ecom.wix.com Naam: bSession
Functie: beveiliginssleutel connectie Bewaartermijn: verloopt na 30 minuten
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connecting People en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klusenkunstwerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Connecting People wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Connecting People neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@connectingpeople.tv

bottom of page