Privacy

Gebruikers Website Connecting People
Connecting People respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Connecting People verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 
De persoonsgegevens die door u aan Connecting People worden verstrekt via de website van Connecting People of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet. Bedankt voor uw bezoek aan de Connecting People website en het lezen van onze privacy-policy. Copyright © 2013 Connecting People. All Rights Reserved.


Bedankt voor uw bezoek aan de Connecting People website en het lezen van onze Legal Disclaimer. Connecting People is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34110711 en verzorgt totaalconcepten in de evenementensector. Connecting People personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Connecting People spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Connecting People als portal fungeert volledig en juist is. Connecting People is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Connecting People aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Connecting People geeft geen garanties van welke aard dan ook. 

De website van Connecting People bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Connecting People liggen.

Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Connecting People. Connecting People is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Connecting People geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Connecting People aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Connecting People vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Connecting People en Connecting People geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Connecting People. Tevens is Connecting People niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Connecting People die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Connecting People in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster via info@connectingpeople.tv

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Connecting People, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht.
Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Connecting People van toepassing. Ook bij het gebruik van deze website zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt ze op aanvraag inzien.

Connecting People is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina’s van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Connecting People geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van Connecting People kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Connecting People is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt Connecting People zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.

© Connecting People | Algemene Voorwaarden | Privacy Statement

Schermafbeelding 2019-03-28 om 16.20.01.